HP Access Control

HP Access Control - KONTROLA ŠTAMPE I SIGURNOST UREĐAJA

Za autentikaciju, autorizaciju, praćenje, obračun i secure pull štampanje možemo da ponudimo HP Access Control rešenja.

Ključni parametri za izbor ovakvog rešenja su sledeće funkcionalnosti:
–   secure pull printing: omogućeno korisnicima da štampom kroz samo jedan driver mogu svoj odštampani materijal da  preuzmu na bilo kom uređaju koji je integrisan u sistem
–   secure authentication: integracija u postojeće sisteme za autentikaciju (LDAP i Active Directory). Povećana sigurnost eventualno poverljivih dokumenata insistirajući na autentikaciji pre svakog štampanja, kopiranja, slanja email-a ili skeniranja
–   Job accounting: praćenje korišćenja uređaja i potrošnog materijala u Vašoj organizaciji na nivou korisnika i/ili odeljenja
–   Kreiranje pravila vezanih za poslove na uređajima predefinisanjem dešavanja za svaki određeni zadatak. Npr. za određene dokumente moguće je definisati štampu na tačno određenom uređaju sa nižom cenom otiska.

Centralizovana instalacija HP Access Control aplikacije sa podešenim sledećim funkcionalnostima:
–        job accounting – po korisniku, po odeljenju, na nivou kompanije
–        pull printing
–    integracija u Active Directory (prilikom ove integracije podešavanja vezana za korisnike se obavljaju isključivo preko AD-a)
–        broj licenci za korisnike: 1 licenca za 1 uređaj, 50 korisnika (primer 2 uređaja=2 licence, 100 korisnika – 100 korisnika mogu da štampaju na oba uređaja)
–       integracija sa Active Directory sistemom, podaci o korisniku se čuvaju u bazi AD tj. u Active Directory se unosi kod za autentikaciju
–       PIC (Personal Identification Code) autentikacija; podaci se unose za korisnika u AD i mogu da sadrže brojeve i slova