VMware

VMware

VMware je vodeći ponuđač rešenja za virtuelizaciju. Virtualizacija u užem smislu omogućava rad više logičkih ili aplikacijskih procesa na jednom fizičkom uređaju, deleći na siguran i pouzdan način hardverske resurse između raznih virtualnih okruženja koja na njemu postoje. Danas virtualizacija obuhvata pojmove kao što su virtualizacija servera, virtualizacija računara, virtualizacija desktopa, virtualizacija aplikacija, te u najširem smislu – virtualizacija poslovanja (Cloud Computing).

VMware tehnologija omogućava da se na jednom računaru istovremeno pokrene više operativnih sistema i aplikacija, čime se znatno povećava efikasnost, dostupnost, fleksibilnost i upravljivost.

VMware vCloud Suite je platforma za izgradnju Cloud sistema zasnovanih na vSphere tehnologiji. vCloud Suite sadrži: vSphere, vCenter Site Recovery ManagervCloud Networking and Security, vCloud Automation Center, vCenter Operations Management Suite i vCloud Director. vCloud Suite je osnova za kreirane softverski definisanih data centara u kojima su compute, storage, networking i security servisi virtuelizovani i upravljivi polisama, na način da se korisnicima i aplikacijama servisi obezbeđuju na zahtev u kratkom roku, koji su sa više dana svedeni na nekoliko sati. Otpornost sistema na otkaze, planirani downtime radi održavanja i popravke sistema, sada su već prošlost, jer u cloud-u sve ovo može da se radi bez prekida u radu servisa, sa visokom otpornošću na otkaze i katastrofe.

VMware vShpere je vodeće softversko rješenje za virtuelizaciju data centara i izgradnju Cloud infastrukture. Kao kompanija koja praktično otkrila svet virtuelizacije, VMware danas ima najviše korisnika u svetu u ovoj oblasti. VMware je uveo pojam virtuelne mašine koja predstavlja softverski model ili apstrakciju hardvera kojeg kontroliše vSphere hypervisor.

U virutelnoj arhitekturi, fizički hardver je apstrahovan u softverski model i svaka virtuelna mašina posjeduje svoj virtuelni hardver (CPU, RAM, HDD, NIC, CD/DVD, itd). Virtuelna mašina ne vidi fizički hardver niti sadrži drajvere za njega, već njegovu virtuelnu apstrakciju i virtuelne drajvere, što omogućava unifikaciju drajvera i rešava problem drajvera za različite komponentne hadrvera koji je bio prisutan u tradicionalnoj arhitekturi. VM vidi samo one resurse koje joj predstavi hypervisor, a kapaciteti tih resursa se podešavaju kroz vSphere client (broj CPU, količina RAM memorije, kapacitet hard diska, raspoložive periferije itd). Kapacitete i performanse resursa virtuelnih mašina kontroliše hypervisor tako što im dodeljuje fizičke resurse host servera u kontrolisanim intervalima i rasporedu koji garantuje ravnomernu ili prioritetnu potrošnju resursa, zavisno od konfiguracije sistema.

Pratite link da posetite zvaničnu stranicu: http://www.vmware.com